LitAlert ~~ GeneLit.com

  • Contribution of BRCA1 5382insC mutation to triplene-gative and luminal types of breast cancer in Ukraine.
  • Samusieva A, Serga S, Klymenko S, Rybchenko L, Klimuk B, Zakhartseva L, Gorovenko N, Lobanova O, Rossokha Z, Fishchuk L, Levkovich N, Medvedieva N, Popova O, Cheshuk V, Inomistova M, Khranovska N, Skachkova O, Michailovich Y, Ponomarova O, Kozeretska I
  • Breast Cancer Res Treat. 2022 Aug 5. doi: 10.1007/s10549-022-06692-3. Epub ahead of print.
  • Eligibility, uptake and response to germline genetic testing in women with DCIS.
  • Turza L, Lovejoy LA, Turner CE, Shriver CD, Ellsworth RE.
  • Front Oncol. 2022 Aug 4;12:918757. doi: 10.3389/fonc.2022.918757.