• NOTCH1 activation compensates BRCA1 deficiency and promotes triple-negative breast cancer formation.
    • Miao K, Lei JH, Valecha MV, Zhang A, Xu J, Wang L, Lyu X, Chen S, Miao Z, Zhang X, Su SM, Shao F, Rajendran BK, Bao J, Zeng J, Sun H, Chen P, Tan K, Chen Q, Wong KH, Xu X, Deng CX.
    • Nat Commun. 2020 Jun 26;11(1):3256. doi: 10.1038/s41467-020-16936-9.